header-area-background-wrapper
Menu
site-banner
center-left-menu

ดำเนินงานอย่างไร?

วิดีโอ 1 นาที
center-right-menu

บริษัทนอกอาณาเขตในมอริเชียส

societe offshore mauritius

บริการของเรา

  • บริษัทของคุณในมอริเชียสใน 1 สัปดาห์**
  • ราคาที่ดึงดูดใจ ที่สุด และโปร่งใสเต็มที่
  • คุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าผ่าน ระบบที่ปลอดภัย.
  • ผู้จัดการที่ปฏิบัติงานด้วยความใส่ใจให้บริการตลอดปี
  • บริษัทของคุณและการสมัครเปิดบัญชีธนาคาร รวมถึงธนาคารอิเล็กทรอนิกส์และบัตรเครดิต เปิดได้โดยการติดต่อทางจดหมาย
จดทะเบียนบริษัทของคุณ

บริษัทในมอริเชียส เหมาะสำหรับ:
ข้อควรทราบ

รายงานความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) โดยธนาคารโลกในปี 2016 จัดให้มอริเชียสอยู่ในอันดับ 1 ในกลุ่มเศรษฐกิจของแอฟริกา และเป็นอันดับที่ 32 ของโลกจากเศรษฐกิจทั้งหมด 189 แห่ง ในแง่ของความง่ายในการทำธุรกิจเป็นเวลาแปดปีติดต่อกัน ทำให้มอริเชียสเป็นผู้นำด้านอิสรภาพทางธุรกิจในภูมิภาคแอฟริกาใต้สะฮารา


ลักษณะสำคัญของบริษัทในมอริเชียส:

ประเภทของบริษัท
บริษัทที่ดำเนินธุรกิจทั่วโลก 2 (GBC2)
กฎหมายบริษัทที่ใช้ควบคุมดูแลคณะกรรมการบริการด้านการเงินแห่งมอริเชียส (Mauritius Financial Service Commission) คือหน่วยงานกำกับดูแล และบริษัทต่างๆ ได้รับการควบคุมดูแลภายใต้พระราชบัญญัติบริษัท (Companies Act) ปี 2001
ข้อมูลที่ได้รับการเผยแพร่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทชื่อของเจ้าหน้าที่บริษัทจะได้รับการยื่นต่อนายทะเบียน แต่จะไม่เปิดเผยสำหรับการตรวจสอบโดยสาธารณะ
การเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับมอริเชียสรักษาความเป็นนิรนามและความเป็นส่วนตัวในระดับสูง
ข้อกำหนดด้านบัญชี
งบดุลโดยย่อที่ต้องจัดทำทุกปี - รายการราคาในบัญชี
การเก็บภาษี
ไม่มีภาษีประเภทใดๆ
กฎหมาย
กฎหมายนอกอาณาเขตที่ทันสมัย
สกุลเงินมาตรฐาน
ดอลลาร์สหรัฐ
เวลาในการจัดตั้ง
มอริเชียสมีสำนักงานจดทะเบียนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยใช้เวลา 48 ชั่วโมงในการจัดตั้งบริษัท
ความมั่นคง
เขตอำนาจที่มั่นคงและมีชื่อเสียงดีมาก
การสื่อสาร
วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
โซนเวลา
โซนเวลาที่สะดวก: GMT+4
ต้องมีเลขานุการ
ไม่บังคับ
ข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
ไม่มีข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
พื้นฐานของระบบกฎหมาย
อยู่ภายใต้กฎหมายจารีตประเพณี
กรรมการบริษัท/ ผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ
กรรมการบริษัท/ ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 คน
หุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ
ไม่อนุญาตให้มีหุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดตั้งบริษัท
สำเนาหนังสือเดินทาง ที่ได้รับการรับรองของคุณ การรับรองหนังสือเดินทางสามารถดำเนินการได้โดยนายทะเบียนนิติกรณ์ ธนาคาร ทนายความ หรือสมุห์บัญชี กรุณาปรึกษาผู้จัดการบัญชีของ SFM ที่พร้อมให้บริการคุณ เพื่อรับทราบข้อมูลที่แม่นยำ ใบรับรองภูมิลำเนาฉบับจริงหรือฉบับสำเนาที่ได้รับการรับรอง (ออกภายใน 3 เดือนล่าสุด) หนังสือรับรองส่วนบุคคลจากธนาคารของคุณฉบับจริงซึ่งระบุถึงสถานะบัญชีที่ดีมาเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี รายการเดินบัญชีธนาคารฉบับจริงของบัญชีส่วนบุคคล 3 เดือนล่าสุดซึ่งระบุที่อยู่ของลูกค้า รวมทั้งแผนธุรกิจที่ได้รับการลงชื่อและประวัติส่วนตัว (CV)**

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับมอริเชียส

มอริเชียสตั้งอยู่ในมหาสมุทรอินเดีย ห่างจากชายฝั่งด้านตะวันออกของมาดากัสการ์ประมาณ 800 กิโลเมตร เกาะซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากภูเขาไฟแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่ 1,800 ตารางกิโลเมตร
อังกฤษปกครองมอริเชียสมาเป็นเวลา 158 ปี จนถึงวันที่ 12 มีนาคม 1968 มอริเชียสจึงได้กลายเป็นประเทศเอกราชภายใต้เครือจักรภพ

มอริเชียสเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่มีระบบกฎหมายแบบลูกผสม ซึ่งตั้งอยู่บนรากฐานของกฎหมายอังกฤษและกฎหมายฝรั่งเศส

มอริเชียสได้พัฒนาขึ้นจากการมีเศรษฐกิจรายได้ต่ำซึ่งพึ่งพาการเกษตรกรรมเป็นหลัก ขึ้นมาเป็นเศรษฐกิจที่มีรายได้ปานกลางและมีความหลากหลาย โดยมีภาคอุตสาหกรรม การเงิน และการท่องเที่ยวที่กำลังเติบโต เกาะแห่งนี้ได้กลายเป็นศูนย์นอกอาณาเขตที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีธนาคารและบริษัททางการเงินจำนวนมาก

* อยู่ภายใต้เงื่อนไขของกระบวนการตรวจสอบสถานะของกิจการ
** ต้องจัดเตรียมเอกสารต่างๆ สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกคน
คำปฏิเสธความรับผิดชอบ: ไม่มีข้อความใดบนหน้านี้ที่สามารถตีความได้ว่า เป็นข้อผูกพันทางสัญญาหรือการรับประกัน เงื่อนไขในการบริการได้รับการควบคุมโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสมัคร


จดทะเบียนบริษัทของคุณ