header-area-background-wrapper
Menu
site-banner
center-left-menu

ดำเนินงานอย่างไร?

วิดีโอ 1 นาที
center-right-menu

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. วัตถุประสงค์และขอบเขตของการสมัคร

1.1. ข้อกำหนดทางธุรกิจเหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อควบคุมความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างบริษัท SFM Company Formation DMCC (“SFM”) และลูกค้าของบริษัท (““ลูกค้า”)บนพื้นฐานของข้อกำหนดทางธุรกิจเหล่านี้ SFM จะมอบบริการต่างๆ ให้กับลูกค้า เช่น การจัดตั้งบริษัท (“บริษัท”) และบริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพิ่มเติม (“บริการเพิ่มเติม”) รวมทั้งความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชีกับธนาคาร หรือผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (“การเปิดบัญชีธนาคาร”).

1.2.  ข้อกำหนดทางธุรกิจเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญของข้อตกลงใดๆ ระหว่างลูกค้าและ SFM ในการดำเนินการตามแบบฟอร์มการสั่งของ SFM ไม่ว่าจะเป็นการสั่งทางออนไลน์หรือแบบฟอร์มเอกสารที่เป็นกระดาษ (“ข้อตกลง”)เมื่อเข้าร่วมในข้อตกลงกับ SFM แล้ว ถือว่าลูกค้ายอมรับข้อกำหนดทางธุรกิจเหล่านี้ ลิสต์ราคาและบริการต่างๆ สามารถเข้าถึงได้บนเว็บไซต์ของ SFM (www.sfm-offshore.com).

1.3. ข้อกำหนดทางธุรกิจใดๆ ซึ่งเบี่ยงเบนจาก ขัดแย้งกับ หรือเพิ่มเติมจากข้อกำหนดทางธุรกิจเหล่านี้จะไม่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงใดๆ เว้นแต่จะมีการตกลงกันโดยเฉพาะให้เป็นอย่างอื่นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างลูกค้าและ SFM

1.4. ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งใดๆ ระหว่างข้อกำหนดทางธุรกิจในปัจจุบันและข้อตกลงใดๆ ข้อกำหนดต่างๆ ในข้อตกลงจะมีอำนาจเหนือกว่าข้อกำหนดทางธุรกิจในปัจจุบัน

1.5. SFM ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ณ เวลาใดๆ โดยมีผลบังคับใช้ทันที ลูกค้าจะได้รับประกาศแจ้งเตือนถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และจะถือว่าลูกค้าอนุมัติการเปลี่ยนแปลง ยกเว้นในกรณีที่ SFM ได้รับคำคัดค้านอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องดังกล่าวภายในสี่สัปดาห์นับตั้งแต่วันที่ออกประกาศ

2. เนื้อหาและขอบเขตของบริการ

การจัดตั้งและการบริหารจัดการบริษัท และบริการเพิ่มเติมต่างๆ

2.1. SFM สามารถให้บริการจัดตั้งบริษัทแก่ลูกค้าได้ในเขตอำนาจต่างๆ ที่ได้รับการระบุในลิสต์บนเว็บไซต์ของ SFM (www.sfm-offshore.com) นอกจากนี้ SFM ยังสามารถจัดหาบริการเพิ่มเติมต่างๆ เช่น การจัดหาตัวแทนกรรมการบริษัท ตัวแทนผู้ถือหุ้น บัญชีผู้ค้าทางอินเตอร์เน็ต โลโก้ของบริษัท ตราประทับของบริษัท ตรายางของบริษัท หนังสือมอบอำนาจ การรับรองความถูกต้องของเอกสารและ Apostille ไม่ว่าจะผ่านทางบริษัทในเครือของ SFM หรือจากบุคคลที่สาม บริษัทในเครือหมายถึง บริษัทย่อยหรือบริษัทโฮลดิ้งของ SFM หรือบริษัทย่อยอื่นใดของบริษัทโฮลดิ้งดังกล่าวที่มีความเกี่ยวข้องกับ SFM

2.2. จะมีการให้บริการเพิ่มเติมทั้งหมดบนพื้นฐานของข้อตกลงเฉพาะระหว่างลูกค้าและผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับบริการเพิ่มเติมเหล่านั้น ยกเว้นตราประทับ ตรายาง โลโก้ การรับรองความถูกต้องของเอกสารและ Apostille

การเปิดบัญชีธนาคาร

2.3. SFM สามารถให้บริการช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชีกับธนาคาร หรือผู้ให้บริการทางการเงินอื่นๆ (“ธนาคาร”) เช่น ผู้ให้บริการบัญชีรายรับของผู้ออกหุ้นกู้สำหรับลูกค้า ภายใต้กรอบนี้ SFM อาจเสนอลิสต์ของธนาคารต่างๆ ให้แก่ลูกค้า แต่การเลือกธนาคารจะเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า ลูกค้าอาจเลือกธนาคารในลิสต์ที่ SFM จัดเตรียมให้ หรือธนาคารที่เป็นบุคคลที่สามก็ได้ โดยจะไม่รับประกันว่าการจัดตั้งบริการเสริมต่างๆ เช่น บัตรเครดิต สมุดเช็ค หรือการเข้าถึงธนาคารทางอินเตอร์เน็ตจะเป็นผลสำเร็จ และจะนำเสนอบริการ “ตามที่เป็น” ลูกค้าสามารถใช้บริการดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์ทางด้านกฎหมายตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่บังคับใช้เท่านั้น

3. สิทธิในการปฏิเสธการให้บริการ

SFM ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการใดๆ และ/ หรือบริการทั้งหมดแก่ลูกค้าใดๆ โดยไม่ให้เหตุผลหรือคำอธิบายใดๆ ในเรื่องดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธดังกล่าวภายใต้สภาพการณ์ใดๆ ทั้งสิ้น

4. คำแนะนำด้านกฎหมาย

แม้ว่า SFM จะพยายามให้ข้อมูลที่แท้จริงและถูกต้องเกี่ยวกับบริการทั้งหมดของบริษัท แต่จะไม่ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการให้มั่นใจว่า ลูกค้าได้รับคำแนะนำด้านภาษีและกฎหมายที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับการจัดตั้งและดำเนินการของบริษัท และรับประกันว่ากิจกรรมดังกล่าวจะไม่ละเมิดต่อกฎหมายของเขตอำนาจที่เกี่ยวข้องใดๆ

5. วัตถุประสงค์ด้านกฎหมาย

ลูกค้ารับรองว่า ลูกค้าจะไม่ใช้สิทธิใดๆ ที่ได้รับอนุญาตในข้อตกลงใดๆ เพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมาย ลามก ผิดศีลธรรม หรือเป็นการหมิ่นประมาทใดๆ และจะไม่นำพา SFM ไปในทางที่เสื่อมเสียชื่อเสียงใดๆ ลูกค้าจะไม่ใช้หรือรวมชื่อของ SFM ไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อจุดประสงค์ในการทำกิจกรรมด้านการค้าในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น SFM ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานสืบสวนสอบสวนของทางราชการใดๆ หากมีความจำเป็นซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาว่าลูกค้ามีการกระทำที่ไม่เหมาะสมใดๆ

6. การต่อต้านการฟอกเงินและการตรวจสอบสถานะของกิจการ

ลูกค้าจะให้ข้อมูลที่ SFM พิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็นแก่ SFM เพื่อรับประกันว่า บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงินและการตรวจสอบสถานะของกิจการที่บังคับใช้ ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการให้มั่นใจว่า ข้อมูลที่มอบให้แก่ SFM มีความถูกต้อง นอกจากนี้ ลูกค้าต้องแสดงให้ SFM เห็นว่า สินทรัพย์หรือเงินทุนที่นำเข้ามายังบริษัทไม่ใช่รายได้ที่มาจากอาชญากรรมหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่นๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ SFM สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีในด้านกฎหมายได้ ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ SFM ทราบอย่างครบถ้วนและทันท่วงทีหากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ การถือหุ้น และเจ้าหน้าที่ของบริษัทใดๆ เจ้าของที่ได้รับประโยชน์ที่ลูกค้าระบุต้องลงนามใน “แบบฟอร์ม A” ตามที่ได้รับการขอในข้อตกลง ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ SFM ทราบทันทีเกี่ยวกับลักษณะของกิจกรรมของบริษัท และขอความยินยอมจาก SFM ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใดๆ กับกิจกรรมเหล่านั้น

7. พันธกรณีของลูกค้า

การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการตรวจสอบสถานะของกิจการอาจรวมถึงการจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ให้กับ SFM โดยไม่มีข้อจำกัด: สำเนาเอกสารระบุตัวตนต้นฉบับที่ได้รับการรับรอง หลักฐานพิสูจน์ภูมิลำเนาตามกฎหมายที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน จดหมายอ้างอิงจากธนาคาร สำเนาเอกสารบริษัทที่ได้รับการรับรอง และเอกสารแปลที่ได้รับการรับรองในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ การรับรองใดๆ ต้องดำเนินการตามข้อกำหนดของเขตอำนาจ และเป็นไปตามคำแนะนำของ SFM ถ้ามี ลูกค้าจำเป็นต้องจัดเตรียมเอกสารเพื่อการตรวจสอบสถานะของกิจการตามที่ได้รับคำขอก่อนที่ SFM จะเริ่มให้บริการ

8. ค่าธรรมเนียมและข้อกำหนดในการชำระเงิน

โดยทั่วไป

8.1. ลูกค้าตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมที่ SFM เรียกเก็บ โดยกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมของ SFM สามารถพบได้ในลิสต์ราคาบนเว็บไซต์ของ SFM (www.sfm-offshore.com) นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์แล้ว ลูกค้าตกลงที่จะชำระค่าใช้จ่ายเบ็ตเตล็ดใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการชุมนุมหรือเข้าร่วมการประชุมของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น หรือเลขานุการ การโทรศัพท์หรือการเข้าร่วมการประชุมวิสามัญใดๆ ของบริษัท การจัดเตรียมการส่งต่อประกาศหรือแถลงการณ์ใดๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมดที่คล้ายคลึงกัน
SFM จะเริ่มดำเนินการหลังจากที่ได้รับการชำระค่าธรรมเนียมครบถ้วนแล้วเท่านั้น ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดสามารถชำระได้ในสกุลเงินที่ได้รับการเสนอโดย SFM ซึ่งโดยทั่วไปคือสกุลเงินยูโร ลูกค้าไม่ได้รับอนุญาตให้ระงับค่าธรรมเนียมและผลกำไรอันเนื่องมาจากข้อเรียกร้องเกี่ยวกับบริการ การรับประกัน หรือความรับผิดชอบใดๆ และในลักษณะเดียวกันก็ไม่มีสิทธิในการหักล้างใดๆ ในส่วนของลูกค้าโดยนัยนี้

การจัดตั้งและการบริหารจัดการบริษัท

8.2. ลูกค้าติดค้างค่าธรรมเนียมในการจัดตั้งบริษัทแบบชำระครั้งเดียวและค่าธรรมเนียมรายปีกับทาง SFM โดยค่าธรรมเนียมในการจัดตั้งแตกต่างกันออกไปในแต่ละเขตอำนาจ และรวมถึงสำนักงานใหญ่ของบริษัท (ที่อยู่) ตัวแทนที่ได้รับการจดทะเบียน และเอกสารทั้งหมดที่จำเป็นต้องใช้เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่างเต็มที่ตั้งแต่วันแรกของการจดทะเบียน ได้แก่ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทที่ออกโดยนายทะเบียนท้องถิ่น หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ มติเกี่ยวกับการเสนอชื่อกรรมการบริษัทและการกระจายหุ้น และใบหุ้น

ค่าธรรมเนียมรายปี คือ ค่าใช้จ่ายแบบชำระครั้งเดียวในแต่ละปี ซึ่งต้องชำระเมื่อมีการจดทะเบียนหรือต่ออายุการจดทะเบียน ค่าธรรมเนียมรายปีรวมถึงการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องว่าบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายในท้องถิ่น การต่ออายุสำนักงานใหญ่และตัวแทนที่ได้รับการจดทะเบียน รวมถึงค่าธรรมเนียมของรัฐในเขตอำนาจที่เกี่ยวข้อง ค่าธรรมเนียมรายปีไม่สามารถคืนเงินได้

ลูกค้าติดค้างค่าธรรมเนียมอื่นๆ ทั้งหมดกับทาง SFM เช่น ค่าธรรมเนียมของรัฐ ภาษีอากร และการชำระเงินให้แก่บุคคลที่สามอื่นๆ พร้อมกับค่าธรรมเนียมตัวแทนกรรมการบริษัทหรือตัวแทนผู้ถือหุ้นและค่าธรรมเนียมในการโอน รวมทั้งการชำระเงินและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดใดๆ

ลูกค้ายอมรับว่า SFM มีสิทธิในการทบทวนค่าธรรมเนียมรายปี หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างค่าธรรมเนียมใดๆ จะมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบอย่างน้อยหนึ่งเดือนก่อนเริ่มต้นให้บริการในช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมดังกล่าว ลูกค้าสามารถชำระค่าธรรมเนียมที่ครบกำหนดให้แก่ SFM โดยใช้บัตรเครดิตวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ดที่ยังใช้งานได้และมีชื่อของลูกค้าอยู่บนบัตร หรือโดยการโอนผ่านธนาคาร ลูกค้าที่ชำระค่าธรรมเนียมมายัง SFM โดยใช้บัตรเครดิตต้องยอมรับว่า บริษัทจะทำการแจ้งหนี้บัตรเครดิตเต็มจำนวนสำหรับค่าธรรมเนียมและ/ หรือค่าใช้จ่าย ภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ครบกำหนดแล้วให้แก่ SFM รวมทั้งการชำระเงินหรือค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดใดๆ


การเปิดบัญชีธนาคาร

8.3. ลูกค้าติดค้างค่าธรรมเนียมแบบชำระครั้งเดียวกับทาง SFM สำหรับบริการที่เกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชีธนาคาร ค่าธรรมเนียมในการเปิดบัญชีนี้อาจเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะได้รับการเสนอราคาเป็นสกุลเงินใดก็ได้ตามที่ทุกฝ่ายตกลงกัน ลูกค้าจะชำระค่าธรรมเนียมในการเปิดบัญชีก่อนที่ SFM จะเริ่มให้บริการดังกล่าว ลูกค้าสามารถชำระค่าธรรมเนียมในการเปิดบัญชีด้วยวิธีใดๆ ก็ได้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งผ่านการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ลูกค้าที่ชำระค่าธรรมเนียมมายัง SFM โดยใช้บัตรเครดิตต้องยอมรับว่า SFM จะทำการแจ้งหนี้บัตรเครดิตเต็มจำนวนสำหรับค่าธรรมเนียมในการเปิดบัญชีตามที่ลูกค้าเลือก รวมทั้งค่าบริการส่งพัสดุหากได้รับคำขอ


การแต่งตั้งกรรมการบริษัท

8.4. ลูกค้ารับรองว่า กรรมการบริษัทแต่ละรายที่จะได้รับการระบุชื่อในบริษัทตามแบบฟอร์มคำสั่งที่ส่งมายัง SFM และยังไม่ได้ลงนามใน "เอกสารแสดงความยินยอมดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท" ได้ยินยอมที่จะเป็นกรรมการของบริษัทที่ได้รับการจัดตั้ง และกรรมการแต่ละรายที่เป็นบุคคลธรรมดามีอายุครบ 18 ปี


บริการแนะนำอื่นๆ

8.5. ลูกค้าติดค้างค่าธรรมเนียมแบบชำระครั้งเดียวและไม่สามารถคืนเงินได้กับทาง SFM สำหรับบริการแนะนำและช่วยเหลือในด้านการสมัครกับผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สามของ SFM ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะได้รับการชำระในส่วนที่เป็นค่าบริการของ SFM เท่านั้น ลูกค้ารับทราบว่า SFM จะไม่เป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สามดังกล่าว ลูกค้ายอมรับว่า ในกรณีที่การสมัครของลูกค้าได้รับการตอบรับ SFM อาจได้รับค่าธรรมเนียมในการจัดหาลูกค้าจากผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สามดังกล่าว และลูกค้าปฏิเสธการอ้างสิทธิ์ในค่าธรรมเนียมดังกล่าวอย่างชัดเจน

9. การคุ้มครองข้อมูล

SFM และกรรมการบริษัท ลูกจ้าง หรือตัวแทนของบริษัท ต้องจัดการข้อมูลอย่างเป็นความลับ แม้จะมีการป้องกันด้านความปลอดภัยทั้งหมด ข้อมูลต่างๆ ซึ่งรวมถึงการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอีเมลและข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคล อาจเข้าถึงได้โดยบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตเมื่อมีการสื่อสารข้อมูลเหล่านี้ระหว่างลูกค้าและ SFM ลูกค้าตกลงที่จะใช้ซอฟท์แวร์ที่ผลิตโดยบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงซอฟท์แวร์เบราว์เซอร์ที่รองรับโปรโตคอลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ใช้ได้กับโปรโตคอลที่ SFM ใช้งาน

10. การคุ้มครองข้อมูล

SFM และกรรมการบริษัท ลูกจ้าง หรือตัวแทนของบริษัท ต้องจัดการข้อมูลอย่างเป็นความลับ แม้จะมีการป้องกันด้านความปลอดภัยทั้งหมด ข้อมูลต่างๆ ซึ่งรวมถึงการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอีเมลและข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคล อาจเข้าถึงได้โดยบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตเมื่อมีการสื่อสารข้อมูลเหล่านี้ระหว่างลูกค้าและ SFM ลูกค้าตกลงที่จะใช้ซอฟท์แวร์ที่ผลิตโดยบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงซอฟท์แวร์เบราว์เซอร์ที่รองรับโปรโตคอลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ใช้ได้กับโปรโตคอลที่ SFM ใช้งาน

11.  การไร้ความสามารถทางกฎหมาย

ลูกค้าจะต้องรับความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการไร้ความสามารถทางกฎหมายใดๆ ของบุคคลและทนายความของบริษัท หรือบุคคลที่สามอื่นๆ เว้นแต่จะมีการสื่อสารเกี่ยวกับการไร้ความสามารถดังกล่าวให้ SFM ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

12. ความรับผิดชอบ

12.1. ลูกค้าจะเป็นผู้แบกรับความเสียหายใดๆ อันเป็นผลมาจากความผิดพลาดหรือการละเว้นของ SFM และกรรมการบริษัท ลูกจ้าง หรือตัวแทนของบริษัท เว้นแต่ว่า SFM และกรรมการบริษัท ลูกจ้าง หรือตัวแทนของบริษัทได้กระทำการด้วยความประมาทเลินเล่อ หรือฉ้อฉล หรือเป็นความรับผิดชอบอื่นใดที่ไม่สามารถละเว้นได้ตามกฎหมายที่บังคับใช้ โดยไม่มีอคติต่อข้อกำหนดเฉพาะใดๆ SFM จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ซึ่งเป็นผลมาจากชำรุดของเครื่องจักร การหยุดงานประท้วง การล่าช้า หรือความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน ผู้จัดการ หรือผู้ดูแลใดๆ

12.2. ลูกค้าจะเป็นผู้แบกรับความเสียหายใดๆ ก็ตามอันเป็นผลมาจากหรือเกิดจากข้อผิดพลาด ความล้มเหลว ความประมาทเลินเล่อ การกระทำหรือการละเว้นของบุคคล ระบบ สถาบัน หรือโครงสร้างพื้นฐานในการชำระเงินอื่นใด ทั้งทางตรงและทางอ้อม

12.3. SFM จะไม่รับผิดชอบหากไม่สามารถจัดตั้งบริการเพิ่มเติมต่างๆ ได้ ขอบเขตความรับผิดชอบของ SFM เกี่ยวกับบริการเพิ่มเติมต่างๆ นั้นจำกัดอยู่เฉพาะหน้าที่ดูแลในด้านการคัดเลือก การแนะนำ และการควบคุมดูแลบริษัทในเครือหรือบุคคลที่สามอื่นใดเท่านั้น

12.4. ลูกค้าจะเป็นผู้แบกรับความเสียหายหรือความสูญเสียอันเป็นผลมาจากการใช้บริการไปรษณีย์ โทรเลข เทเลกซ์ โทรสาร โทรศัพท์ วิธีการสื่อสารหรือวิธีการคมนาคมขนส่งอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสูญเสียที่เป็นผลมาจากการล่าช้า ความเข้าใจผิด การตัดทอนจนเสียความ การละเมิดโดยบุคคลที่สาม หรือการซ้ำซ้อนของสำเนา เว้นแต่ว่า SFM กระทำการด้วยความประมาทเลินเล่อ

12.5. SFM จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการชำรุดของวิธีการสื่อสารใดๆ ที่จำเป็นต่อการให้บริการภายใต้ข้อตกลงนี้ หรือต่อจดหมายหรือสายโทรศัพท์ใดๆ ที่ได้รับเพื่อจุดประสงค์ในการบริการของบริษัทภายใต้ข้อตกลงนี้ นอกจากนี้ SFM จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือเสียหายซึ่งเกิดจากการใช้โทรสาร ซึ่งรวมถึงการส่งที่ล้มเหลวหรือไม่สมบูรณ์ หรือการสูญหาย

12.6. ในกรณีการเปิดบัญชีธนาคาร SFM อยู่ในฐานะบุคคลที่สามในความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารและลูกค้า ดังนั้น SFM จึงไม่สามารถรับผิดชอบต่อความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารและลูกค้าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น SFM ไม่มีอำนาจในการกระทำการ และไม่อ้างว่าจะกระทำการในฐานะลูกจ้าง ตัวแทน หรือเจ้าหน้าที่ของธนาคารใดๆ และ/ หรือลงนามแทน หรือรับผิดชอบในเรื่องใดๆ ในนามของธนาคารใดๆ

13. ระยะเวลา การยุติ และการระงับการให้บริการ

โดยทั่วไป

13.1. ข้อตกลงใดๆ จะมีผลบังคับใช้ตามระยะเวลาที่ระบุในข้อตกลง และหลังจากนั้นจะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติในช่วงเวลาที่ต่อเนื่อง ซึ่งเท่ากับระยะเวลาของเงื่อนไขเดิม ข้อตกลงใดๆ จะได้รับการต่อสัญญาโดยใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเดิมโดยอัตโนมัติในแง่มุมอื่นๆ ทั้งหมด SFM หรือลูกค้าสามารถสิ้นสุดข้อตกลงใดๆ ณ วันสิ้นสุดที่ระบุไว้ในข้อตกลง หรือเมื่อการขยายช่วงเวลาหรือต่ออายุใดๆ สิ้นสุดลง โดยทำการแจ้งอีกฝ่ายหนึ่งอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อยสองเดือนล่วงหน้า การยุติจะต้องปราศจากอคติต่อสิทธิหรือความรับผิดชอบใดๆ ของฝ่ายใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการยุติ หรือเกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับการกระทำหรือการละเว้นใดๆ ที่เกิดขึ้นก่อนการยุติ ส่วนสิทธิในการยุติข้อตกลงทันทีเพื่อเหตุผลที่ดีนั้นยังคงสามารถกระทำได้

13.2. ในกรณีที่ลูกค้าละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้หรือข้อกำหนดทางธุรกิจในปัจจุบัน SFM อาจยุติข้อตกลงใดๆ โดยมีผลบังคับใช้ทันที ซึ่งรวมถึงข้อตกลงใดๆ เกี่ยวกับบริการเพิ่มเติมต่างๆ ที่ให้บริการโดยบริษัทในเครือของ SFM หรือบุคคลที่สาม ในกรณีดังกล่าว ลูกค้าต้องดำเนินการตามที่จำเป็นทุกอย่างเพื่อเติมเต็มตำแหน่งใดๆ ที่ว่างอยู่ในบริษัทใดๆ อันเป็นผลมาจากการยุติใดๆ ดังกล่าว และมีการตกลงอย่างชัดเจนว่า SFM จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่สืบเนื่องจากการยุติโดยทันทีดังกล่าว

การจัดตั้งและการบริหารจัดการบริษัท

13.3. ข้อตกลงใดๆ สำหรับการดำเนินงานของบริษัทมีผลบังคับใช้เป็นเวลาหนึ่งปีเต็ม ในกรณีที่ลูกค้ายุติข้อตกลงหรือขอให้ SFM โอนการบริหารจัดการบริษัทไปยังตัวแทนหรือผู้ให้บริการบริษัทรายอื่น หรือชำระบัญชีบริษัท SFM จะไม่โอนหรือชำระบัญชีบริษัทจนกว่ายอดค้างชำระ ค่าใช้จ่ายและ/ หรือค่าธรรมเนียม (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงค่าธรรมเนียมของรัฐ ภาษีอากร และการชำระเงินให้บุคคลที่สามอื่นๆ พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมตัวแทนกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น และค่าธรรมเนียมในการโอน 750.00 ยูโร) ทั้งหมดจะได้รับการชำระเต็มจำนวน

ทันทีที่บริษัทได้รับการก่อตั้งและจดทะเบียนภายในเขตอำนาจที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าจะดำเนินการลงนามใน ข้อตกลงที่เป็นคำสั่งเพื่อประโยชน์ของ SFM ที่แนบมากับข้อกำหนดทางธุรกิจในปัจจุบัน SFM อาจปฏิเสธที่จะส่งเอกสารบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทให้แก่ลูกค้าตราบใดที่ยังไม่มีการลงนามในข้อตกลงที่เป็นคำสั่งดังกล่าว

ลูกค้าจะได้รับการคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดตั้งเต็มจำนวน โดยหักลบค่าบริการส่งพัสดุ หากเป็นไปตามเงื่อนไขสามประการดังต่อไปนี้: (1) SFM ไม่สามารถจัดตั้งบริษัทให้ลูกค้าได้ และ (2) SFM ได้รับเอกสารทั้งหมดที่จำเป็นต้องใช้ ซึ่งลูกค้าจัดเตรียมให้อย่างครบถ้วนตามเวลาที่กำหนดแล้ว ซึ่งรวมถึงสำเนาเอกสารระบุตัวตนของลูกค้าที่ยังสามารถใช้งานได้ ซึ่งได้รับการรับรองความถูกต้องตามคำแนะนำอย่างชัดเจนในข้อตกลงเรื่องจรรยาบรรณของธนาคารในสวิตเซอร์แลนด์เกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบสถานะของกิจการ และเอกสารใดๆ ที่ SFM ขอจากลูกค้า ตัวอย่างเช่นแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภคที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน ประวัติส่วนตัวของลูกค้า จดหมายอ้างอิงจากธนาคาร และ (3) มีการยื่นคำขอรับเงินคืนภายใน 60 วันหลังจากที่ลูกค้าชำระค่าธรรมเนียมในการจัดตั้ง

การเปิดบัญชีธนาคาร

13.4. บริการของเราสิ้นสุดที่การเปิดบัญชีโดยธนาคาร และความสัมพันธ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายหลังเป็นเรื่องระหว่างลูกค้าและธนาคาร

ลูกค้าใดๆ สามารถตัดสินใจที่จะยกเลิกการสมัครของตนได้ภายใน 7 วันตามปฏิทินหลังจากที่ได้สมัครเปิดบัญชีธนาคาร ลูกค้าจะได้รับการคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดตั้งเต็มจำนวน โดยหักลบค่าบริการส่งพัสดุ หากเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้: (1) ธนาคารที่ได้รับความช่วยเหลือจาก SFM ไม่สามารถเปิดบัญชีให้ลูกค้าได้ และ (2) SFM หรือธนาคารได้รับเอกสารทั้งหมดที่จำเป็นต้องใช้ ซึ่งลูกค้าจัดเตรียมให้อย่างครบถ้วนตามเวลาที่กำหนดแล้ว ซึ่งรวมถึงสำเนาเอกสารระบุตัวตนของลูกค้าที่ยังสามารถใช้งานได้ ซึ่งได้รับการรับรองความถูกต้องตามคำแนะนำอย่างชัดเจนในข้อตกลงเรื่องจรรยาบรรณของธนาคารในสวิตเซอร์แลนด์เกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบสถานะของกิจการ และเอกสารใดๆ ที่ SFM ขอจากลูกค้า ตัวอย่างเช่นแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงใบแจ้งยอดบัตรเครดิต ใบแจ้งหนี้สาธารณูปโภค สัญญางาน หนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานระบุแหล่งที่มาของเงินทุนอื่นๆ นี่เป็นกรณีเดียวที่สามารถคืนเงินได้ โดยจะไม่มีการคืนเงินด้วยเหตุผลใดๆ หากลูกค้าตัดสินใจยกเลิกการสมัครหลัง 7 วันตามปฏิทิน

การคืนเงิน

13.5. จะมีการคืนเงินผ่านช่องทางการชำระเงินเดิมเท่านั้น

14. การเป็นโมฆะเป็นบางส่วน

หากข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ที่มีอยู่ในเอกสารฉบับนี้มีลักษณะ หรืออาจมีลักษณะ หรือหากศาล หน่วยงานบริหาร หรือเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจใดๆ พบว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้อง ต้องห้าม หรือบังคับใช้ไม่ได้ภายใต้กฎหมายที่ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรใดๆ ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขนั้นๆ จะไม่มีผลบังคับใช้ในขอบเขตของการผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ ไม่มีผลบังคับใช้ ต้องห้าม หรือบังคับใช้ไม่ได้ดังกล่าว ส่วนข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่เหลือในที่นี้ยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่

15. การมอบหมาย

ในการดำเนินการให้บริการ SFM ขอสงวนสิทธิในการว่าจ้างผู้ทำสัญญาช่วงที่อยู่ในอำนาจ สิทธิและพันธกรณีต่างๆ ของลูกค้าซึ่งเป็นผลมาจากข้อตกลงใดๆ สามารถโอนไปยังบุคคลที่สามเมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก SFM เท่านั้น

16. กฎหมายและเขตอำนาจศาลที่บังคับใช้

ข้อตกลงนี้ได้รับการกำกับดูแลและตีความตามกฎหมายของศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศดูไบ (Dubai International Financial Centre) ข้อโต้แย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นจาก หรือโดยเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ รวมทั้งคำถามใดๆ เกี่ยวกับการดำรงอยู่ ความถูกต้อง หรือการยุติข้อตกลง จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจพิเศษของศาลแห่งศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศดูไบ